NYRON - Bibliotecas . Arquivos . Museus by Novabase

Monografias  
TÍTULO/RESP.:

Making hate Crime visiblein the European Union [PDF] : acknowledging victimes?' rigths / European Union Agency for Fundamental Rights

AUTOR(ES):

FRA - European Union Agency for Fundamental Rights

ASSUNTOS:

Crimes de ódioHomofobiaMinoriasOrientação sexualUnião Europeia

CDU:

316.644:929-054.57; 316.644:929-054.7

DOCUMENTO(S):

texto.pdftexto.pdf

texto.pdf


© NYRON